Záruční podmínky pro NEC LCD monitory a NEC projektory

 1. ZÁRUKA

  1. NEC Display Solutions Europe GmbH, Landshuter Allee 12-14, 80637 München /Mnichov, Německo (dále jen „NEC“) poskytuje konečnému odběrateli (dále jen „zákazník“) záruku výrobce za následujících podmínek na tyto produktové řady:

   • NEC LCD Desktop monitory
   • NEC LCD Public Display monitory
   • NEC mobilní projektory
   • NEC Desktop projektory
   • NEC instalační projektory

   Záruka se nevztahuje na příslušenství a dokoupitelné díly k těmto produktům.

 2. ZÁRUČNÍ DOBA a ROZSAH PLATNOSTI

  1. Délka záruky činí tři (3) roky fod data prodeje nového přístroje prvnímu konečnému odběrateli („záruční doba“). Konečný odběratel je ten, kdo výrobek nenabyl za účelem jeho dalšího prodeje, nýbrž k vlastnímu používání.

  2. Záruka se vztahuje pouze na výrobky, které byly zakoupeny v zemích Evropské unie, ve Švýcarsku, v Lichtenštejnsku, Norsku nebo na Islandu („rozsah platnosti“). Záruční servis může být uplatněn pouze v rámci těchto zemí.

 3. POSKYTOVÁNÍ ZÁRUKY

  1. Během záruční doby odstraní firma NEC vady výrobku, vznikající vadou materiálu nebo chybou zpracování. Záruční servis se uskuteční v rámci rozsahu platnosti záruky a firma NEC rozhodne, zda se přístroj opraví, vymění vadné díly nebo zda se nahradí ekvivalentním výrobkem bez účtování nákladů na práci a na materiál. Poskytnutím záručního servisu nedochází ani k prodloužení ani k novému začátku běhu záruční doby. Vyměněné díly přechází do vlastnictví firmy NEC.

  2. Záruční servis poskytne firma NEC jen tehdy, pokud je vadný výrobek předložen během záruční doby společně s originálem faktury popř. s originálem prodejního dokladu toho prodejce, který výrobek prodal prvnímu konečnému odběrateli (s uvedením data koupě, označením modelu, sériového čísla výrobku, jména a adresy prodejce).

 4. VYLOUČENÍ ZE ZÁRUKY

  1. Záruka se nevztahuje na škody nebo na vady, za které firma NEC nenese odpovědnost, a které byly způsobeny zejména:

   1. neodborným zacházením, mechanickým poškozením (např. poškrábáním, promáčknutím nebo prasknutím), nevhodným skladováním nebo čištěním, poškozením při přepravě, nesprávným použitím nebo jiným zaviněním zákazníka nebo třetí osoby;

   2. připojením nebo užíváním výrobku k jinému účelu než ke kterému je určen, nedodržováním návodu k obsluze a instalaci firmy NEC nebo nedodržováním platných technických a bezpečnostně technických předpisů nebo norem té země, kde se výrobek používá;

   3. nedodržováním návodu k ošetřování a údržbě firmy NEC při údržbě a ošetřování výrobku;

   4. nepřetržitým zobrazováním – také jen částečným – statických obrazů (typicky vzniklými škodami obrazovek jsou tzv. efekty „Burn in“, jako např. image retention a image sticking);

   5. provozními podmínkami, které přesahují normální používání v kancelářském prostředí nebo normální soukromé použití (např. provoz v zakouřených či prašných místnostech, nebo při neobvyklých pokojových teplotách a při UV/IR záření). Pro určité výrobky jsou v daném případě firmou NEC specifikovány zvláštní provozní podmínky;

   6. výpadky nebo kolísáním dodávek elektrického proudu nebo elektrických obvodů, klimatizačního zařízení nebo jiných okolních podmínek;

   7. vyšší mocí, požárem, povodněmi, chemickými nebo biologickými vlivy, válečnými událostmi, násilnými činy nebo podobnými událostmi;

   8. pozměněním výrobku osobou, která není firmou NEC autorizována;

   9. normálním opotřebením a opotřebovanými součástmi (např. prizma, barevný kotouč, LCD panel, DMD u projektorů);

   10. nedostatečnou údržbou a opravami, nebo použitím neoriginálních respektive firmou NEC neschválených náhradních a spotřebních dílů (např. projekční lampy);

   11. napadením virem nebo použitím výrobku se softwarem, který nebyl dodán společně s výrobkem nebo byl neodborně nainstalován.

  2. Záruka se nevztahuje na příslušenství jako kartóny, obaly, baterie a jiné spotřební komponenty, používané v souvislosti s výrobkem a které bude podle očekávání nutno časem vyměnit.

  3. Ze záruky jsou vyloučeny spotřební díly, jako např. projekční lampy a prachové filtry pro projektory (zde platí v daném případě specifické záruční podmínky). Záruka na projekční lampu činí 6 měsíců, nebo max. 1000 hodin podle toho, co nastane dříve. V případě, že byla provedena EDU registrace, pak záruka na projekční lampu činí 36 měsíců, nebo max. 3000 provozních hodin u provedení „EDU“ série-M, UM, P a V a max. 2000 hodin u série-PE a U, podle toho, co nastane dříve.

  4. Pixelovým chybám nelze v LCD technologii a DLP technologii zabránit. Ve smyslu této záruky jsou vadou pouze tehdy, pokud se odchylují od produktové specifikace podle technického listu (např. ISO 13406-2).

  5. Ze záruky jsou vyloučeny výrobky, u kterých bylo sériové číslo změněno, odstraněno nebo se stalo nečitelným.

  6. Pokud by zákazník urgoval chyby, vyloučené ze záruky, vyhrazuje si firma NEC právo tyto náklady naúčtovat zákazníkovi.

 5. REALIZACE ZÁRUKY

  Poskytnutí záruky v rozsahu platnosti záruky po dohodě s NEC servisní linkou nebo jiným firmou NEC autorizovaným servisním partnerem (viz. www.nec-display-solutions.com ).

 6. OSTATNÍ NÁROKY

  1. Tato záruka neomezuje nebo neovlivňuje zákonné nebo smluvní nároky kupujícího vůči jeho prodejci z důvodu materiálových vad. Takovéto nároky mohou být volitelně uplatněny místo zde přislíbené záruky.

  2. Stejně tak zůstávají nedotčeny nároky podle zákona o odpovědnosti za výrobek a ostatní závazné právní nároky kupujícího.

 7. OMEZENÍ RUČENÍ A PLNĚNÍ

  1. Porušením povinností z mírné nedbalosti se záruka firmy NEC omezuje podle druhu jejích služeb na předvídatelnou, smluvně typickou, bezprostřední průměrnou škodu. Na porušení nepodstatných smluvních povinností z mírné nedbalosti se ručení nevztahuje.

  2. Pokud je ručení firmy NEC vyloučeno nebo omezeno, platí toto také v ohledu na osobní ručení za náhradu škody jejích zaměstnanců, pracovníků, spolupracovníků, obchodních zástupců a pomocných sil.

  3. Výše uvedená omezení ručení se nevztahují na nároky zákazníka kvůli újmě na těle a na zdraví nebo usmrcení.

  4. Tímto prohlášením o poskytnutí záruky firma NEC ručí výhradně za výrobek bez vad materiálu a chyb zpracování.

  5. Další poskytnutí záruky, přesahující zde popsané výkony přebírané firmou NEC, toto prohlášení neobsahuje.

 8. ROZHODNÉ PRÁVO; SOUDNÍ PŘÍSLUŠNOST

  1. Platí právo Spolkové republiky Německo.

  2. Místem soudní příslušnosti pro všechny právní spory s obchodníky zapsanými v obchodním rejstříku, s právnickými osobami veřejného práva nebo veřejnoprávního zvláštního majetku (fondu) se stanovuje Mnichov. Stejná příslušnost soudu platí v případě, kdy zákazník nemá v tuzemsku obecnou soudní příslušnost, po uzavření smlouvy změní své trvalé bydliště nebo obvyklé místo pobytu do zahraničí nebo jeho trvalý pobyt či obvyklé místo pobytu v době podání žaloby nejsou známy.

NEC Display Solutions Europe GmbH
Landshuter Allee 12-14, 80637 München, Německo
Tel. +49 (0)89 99699 0
info@nec-displays.com
http://www.nec-display-solutions.com


K stáhnutí